شاخص کل

2,118,346.6

(0.14) رشد/افت به دیروز

تغییر : 2865.76-

حجم کل اختیار

2,955,667

7%+ رشد/افت به دیروز

دیروز : 2,771,207

ارزش کل اختیار

644,159,657,515

15%+ رشد/افت به دیروز

دیروز : 560,953,763,262

تعداد کل اختیار

13,806

7%+ رشد/افت به دیروز

دیروز : 12,957

بیشترین حجم اختیار خرید

نماد حجم
ضستا7015 504,427
ضخود8018 419,819
ضسپا1002 225,256
ضستا7016 129,098
ضخود8024 112,974

بیشترین ارزش اختیار خرید

نماد ارزش
ضخود8018 223,224,340,000
ضسپا1002 85,260,002,000
ضهرم1219 49,816,692,000
ضخود7093 23,310,584,000
ضستا1216 18,299,042,000

بیشترین تعداد معامله اختیار خرید

نماد تعداد
ضخود8018 2,570
ضسپا1002 1,511
ضستا7015 1,259
ضخود7093 692
ضستا1220 422

بیشترین موقعیت باز اختیار خرید

نماد موقعیت باز
ضستا1220 4,467,347
ضستا7015 2,983,564
ضسپا1002 2,119,491
ضخود8018 2,008,805
ضستا1216 1,605,861

بیشترین حجم اختیار فروش

نماد حجم
طستا1215 368,238
طخود8019 112,510
طخود8018 33,662
طخود8029 22,950
طستا1212 3,030

بیشترین ارزش اختیار فروش

نماد ارزش
طستا1215 21,749,944,000
طخود8019 9,201,904,000
طخود8018 1,029,802,000
طخود8029 183,701,000
طستا1216 180,963,000

بیشترین تعداد معامله اختیار فروش

نماد تعداد
طستا1215 911
طخود8019 342
طخود8018 87
طخود8029 64
طستا1216 13

بیشترین موقعیت باز اختیار فروش

نماد موقعیت باز
طستا1215 1,042,483
طخود8019 317,647
طسمگا702 268,745
طخود8029 257,342
طهاي7018 160,007

بیشترین های سهام پایه(مرتب سازی بر اساس حجم معامله و نمودار بر اساس ارزش معامله)

رتبه سهم پایه حجم ارزش تعداد موقعیت باز نسبت ارزش معامله به کل درصد
1 شستا 1,350,091 93,780,722,000 3,953 17,566,938
15
2 خودرو 1,073,553 295,851,440,000 5,196 5,789,328
46
3 خساپا 361,039 129,544,934,000 2,468 4,585,321
20
4 دي 74,444 20,233,464,000 648 1,999,422
3
5 وبصادر 18,985 1,748,265,000 157 378,472
0
6 كرمان 15,775 5,787,603,000 171 260,730
1
7 اهرم 11,838 63,874,132,000 496 631,076
10
8 هاي وب 9,879 1,692,195,000 218 437,924
0
9 وتجارت 9,200 2,307,948,000 118 173,589
0
10 وبملت 9,079 553,154,000 42 460,174
0
11 خپارس 6,410 2,011,274,000 32 240,620
0
12 سرو 5,277 2,385,742,070 57 2,059,205
0
13 فملي 3,103 14,486,117,500 66 166,871
2
14 خاور 2,524 2,533,327,000 38 189,437
0
15 هم وزن 1,250 4,029,560,000 19 5,210
1
16 شپنا 1,222 311,630,000 22 29,280
0
17 شتاب 484 740,565,000 35 62,227
0
18 شتران 420 357,473,000 26 30,977
0
19 بتهران 397 470,370,000 11 10,712
0
20 پالايش 200 100,000,000 1 12,571
0
21 سلام 155 774,016,000 4 156,934
0
22 خزاميا 61 152,500,000 3 107
0
23 توسن 53 195,808,000 10 226,365
0
24 فيروزه 50 62,500,000 1 7,075
0
25 فولاد 12 62,781,945 4 129,340
0
26 بركت 11 14,499,000 2 3,916
0
27 خگستر 9 565,000 2 261
0
28 شبندر 5 20,012,000 2 879
0
29 پتروآگاه 0 0 0 5,574
0
30 تپسي 0 0 0 17,000
0
31 حفارس 0 0 0 None
0
32 اخزا101 0 0 0 0
0
33 ورنا 0 0 0 None
0
34 حآفرين 0 0 0 82,156
0
35 والبر 0 0 0 33,065
0
36 سمگا 0 0 0 610,194
0
37 فزر 0 0 0 3,986
0
38 كارا 0 0 0 12,000
0
39 لبخند 0 0 0 0
0
40 دارا يكم 0 0 0 5,740
0
41 وخاور 0 0 0 1,593
0
42 زاگرس 0 0 0 631
0
43 حريل 0 0 0 47,000
0
44 ذوب 0 0 0 23,945
0
45 بساما 0 0 0 1,458
0
46 سامان 0 0 0 0
0
47 پترول 0 0 0 312
0
48 فخوز 0 0 0 1
0
49 كاريس 0 0 0 0
0
50 توان 0 0 0 5,280
0

گزارش بازار

گزارش مقدار
تاریخ 1402-07-01 18:36
اطلاعات قیمت 12:33
وضعیت بازار بسته
تعداد سهام پایه 50
تعداد اختیارات 1,750
کل موقعیت باز 36,464,896
رزرو

نمودار 60 روزه ارزش و حجم معاملات اختیار

(درصد)بیشترین نوسان مثبت

نماد درصد رشد
ضهم وزن607 144.0
ضسپا1007 138.0
ضصاد7006 100.0
ضهاي7017 100.0
ضشنا8026 62.0

(درصد)بیشترین رشد مثبت

نماد درصد رشد
ضهم وزن607 144.0
ضسپا1007 130.0
ضصاد7006 100.0
ضشنا8026 50.0
ضهاي7017 25.0

(درصد)بیشترین نوسان منفی

نماد درصد افت
ضسرو1019 -87.0
ضخود7095 -60.0
ضستا7016 -50.0
ضسپا1008 -48.0
ضخود8021 -41.0

(درصد)بیشترین اختلاف پایانی تا آخرین

نماد درصد اختلاف
ضسپا1008 61.0
ضسپا1007 33.0
ضهاي7017 25.0
ضهم وزن607 25.0
ضصاد7004 18.0

(درصد)بیشترین نوسان مثبت

نماد درصد رشد
طخود8018 133.0
طستا1216 8.0

(درصد)بیشترین رشد مثبت

نماد درصد رشد
طخود8018 107.0
طستا1216 3.0

(درصد)بیشترین نوسان منفی

نماد درصد افت
طخود8029 -54.0
طستا1215 -26.0
طخود8019 -13.0
طستا1212 -11.0

(درصد)بیشترین اختلاف پایانی تا آخرین

نماد درصد اختلاف

بخش تماس ها و اطلاعات تماس


نزدیکترین سررسید

نماد مانده
فملي 4
سمگا 8
اخزا101 8
وبصادر 11
توسن 15
خاور 15
سلام 18
اهرم 22
فولاد 25

شبکه های اجتماعی

Instagram

حتما ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

//